Leidiniai

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS LEIDINIAI


KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA

Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys

Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose = [Panevėžys region and its people in the memoirs of contemporaries]

Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime = Reflections of the cultural life of Panevėžys region in the epistolary heritage

Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis = Private library – a Part of National Historic Memory

Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos = Institutional Libraries of Panevėžys County

Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida = The Press in Panevėžys Region: Publishing and Dissemination

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Time, People, Environment

Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis = The Cultural Space and People of Panevėžys: the Period of the First Independence of Lithuania

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos = The Centenary of the Restoration of the Lithuanian Press: the Link between the Past and the Present

Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript Heritage in Lithuanian Culture and Historical Memory

Menininkas ir asmenybė = Artist and personality

Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Cultural legacy of emigrants from Panevėžys region at cultural heritage institutions of Lithuania

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture

Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje = Cultural area in Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's and in modern Lithuania

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS


Parengė Genovaitė Astrauskienė, Margarita Mašalienė