Naudojimosi biblioteka taisyklės

Straipsnio indeksas

Atsisiųsti šias taisykles PDF formatu.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka (toliau - Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo ir aptarnavimo Bibliotekoje tvarką, skaitytojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Skaitytojų aptarnavimo tvarką Bibliotekos skaityklose, specializuotuose skyriuose gali nustatyti specialios skaitytojų aptarnavimo taisyklės, parengtos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

3. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešosios interneto prieigos vartotojams, tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše, parengtame vadovaujantis teisės aktais. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą (2 priedas) tvirtina Bibliotekos direktorius.

5. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (7 priedas), Lietuvos standartais, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.

6. Šios Taisyklės patvirtintos Bibliotekos direktoriaus įsakymu ir viešai pateiktos Bibliotekos Registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14), Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4) bei Bibliotekos interneto tinklalapyje.

7. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lietuvos integralios informacinės bibliotekų sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis bibliotekoje ir už jos ribų. Jis vieningai pripažįstamas visose LIBIS sistemą naudojančiose bibliotekose.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojas – asmuo Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – veikla, kurią vykdo bibliotekos struktūriniai padaliniai, teikiantys bibliotekines bei informacines paslaugas.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Kitos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, yra nurodytos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos standartuose.


II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

8. Vartotojų registravimui ir aptarnavimui Bibliotekoje naudojamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas. Naudojimosi LIBIS skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios Taisyklės bei LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (1 priedas).

9. Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto ir mokėti už registraciją nereikia. Dar neturintieji LIBIS skaitytojo pažymėjimo gali jį įsigyti Bibliotekos centriniuose rūmuose – Registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14) ir Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4) arba Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos portale www.ibiblioteka.lt

10. Asmuo, norėdamas įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, turi:

10.1. susipažinti su Taisyklėmis;

10.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su asmens kodu bei nuotrauka. Registracijos metu iš pateikto dokumento yra skenuojama asmens nuotrauka;

10.3. užpildyti registracijos formą (8 priedas) nurodant Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

10.4. savo parašais patvirtinti: susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

10.5. įsigyjant LIBIS skaitytojo pažymėjimą, sumokėti nustatyto dydžio mokestį (Mokamų paslaugų sąrašas (2 priedas).

10.6. Pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I – IV klasių moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą.

11. Asmuo iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (6 priedas), arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką. Paraiška pildoma pagal 10 punkte nustatytus reikalavimus. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą.

12. Išduotas LIBIS skaitytojo pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.

13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus LIBIS skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Bibliotekos direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų sąraše (2 priedas).

14. Kiekvienais metais vartotojai apsilankę Bibliotekoje yra perregistruojami ir patikslinami jų registracijos duomenys.

15. Asmens duomenys Bibliotekoje tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymo teisėtumą. Vartotojui nepersiregistravus, jo duomenys Bibliotekos vartotojų registracijos duomenų bazėje saugomi 6 metus.

16. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik apibendrintai šiems tikslams: fondų komplektavimui, aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (Taisyklių esminio pažeidimo atvejais), skaitytojų bendro pažymėjimo funkcionavimui LIBIS bibliotekose.

17. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

18. Naudotis svetimu LIBIS skaitytojo pažymėjimu draudžiama.

19. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas išduodamas asmenims, norintiems apsilankyti Bibliotekoje, neįgyjant nuolatinio skaitytojo pažymėjimo. Tam būtina pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą.