programos tikslai ir uždaviniai

TIKSLAI:

1. Įamžinti Juozo Urbšio, paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro, vertėjo, atminimą per Centro veiklą.
2. Ugdyti kūrybišką, Lietuvos istorijai, menui ir kultūrai imlią asmenybę.
3. Sudaryti sąlygas bręsti pilietinei, valstybiškai mąstančiai visuomenei, jos sąmoningumo, bendruomeniškumo stiprėjimui.
4. Šviesti ir skatinti jaunuomenę domėtis Lietuvos užsienio ir vidaus politika, jos tikslais ir prioritetais, suvokti istorinį nepriklausomos valstybės politikos tęstinumą.

UŽDAVINIAI:

1. Centro veikla skleisti moralines nuostatas ir vertybes, kurios buvo brangios Juozui Urbšiui, kaip žmogui, patriotui, dvasios aristokratui.
2. Išsaugoti kultūros paveldą ir panaudoti jį visuomenės reikmėms.
3. Skatinti pažintinį turizmą, organizuoti švietėjiškas stovyklas, kultūros ekspedicijas.
4. Fiksuoti Centro veiklos momentus, kurių sklaida padėtų siekti numatytų tikslų.