Suskaitmeninti leidiniai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos suskaitmeninti leidiniai

Prieinami bibliotekos kompiuterių tinkle:

Laisvas žodis: Sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys. Panevėžys, 1988-1993.

Panevėžio tiesa: LKP(b) Panevėžio apkomo ir apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas. Panevėžys, 1944-1959 (I pusmetis).

Sąjūdžio žodis: LPS Panevėžio grupės leidinys. Panevėžys, 1988.

Senvagė: Panevėžio žurnalas. Panevėžys, 1990.

Tėvynė:  LKP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis Panevėžio ir Ramygalos rajonams Panevėžys, 1962.

Prieinami portale epaveldas.lt:

Ateities keliu : Biržų ateitininkų kuopos 20 m. sukaktuvėms paminėti / redagavo Antanas Naudžius. – Biržai : Biržų ateitininkai sendraugiai, [1933] (Kaunas : "Žaibo" b-vės sp.). – 40 p. : iliustr.

Baltramiejūnas, Albinas. Iš liepsnojančios krūtinės : [eilėraščiai] / Gilbonis. – [Panevėžys] : Baltramiejūnai, 1929 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 52, [4] p. : portr.

Baranauskas, Jonas. Likimo keliais : trijų veiksmų – septynių paveikslų melodrama / Jonas Baranauskas. – Panevėžys : Panevėžio katedros "Pavasario" kuopa, 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 54, [2] p., [1] iliustr. lap. : iliustr.

Barisas, Juozas. Elektroamatininko talkininkas. [D.] 1 : Pagelbinės lentelės ; Elektrotechnikos pagrindai ; Instaliacijos technika / J. Barisas. – 1935 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – [8], 279, [1] p. : iliustr.

Berčiūnų sąskrydis : 15 m. skautų ir 10 m. Tunto įsikūrimui paminėti / redagavo sktn. P. Daukas. – Panevėžys : Panevėžio rajono Skautų tuntas, 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 28 p. : iliustr.

Biržys, Petras. Lietuvos miestai ir miesteliai. T. 2 : Biržų apskritis / Akiras-Biržys. – [Kaunas] : V. Atkočiūnas, 1932 (Kaunas : V. Atkočiūno sp.). – 592 p. : iliustr.

Biržų gimnazija : leidinys gimnazijos rūmų įkurtuvėms atminti / [redaktoriai: A. Juška, J. Kutra]. – Biržai : s. n., 1931 (Kaunas : "Spindulio" b-vės sp.). – 104 p. : iliustr.

Biržų kalendorius 1914 / sutaisė ir išleido P. Jakubėnas ir Martynas Yčas. – Biržai : M. Yčo sp., 1914. – 86 p. 

Byron, George Gordon. Šiljono kalinys : apysaka / Lordas Baironas ; vertė K. Snarskis. – Biržai : "Biržų žinios", 1924 (Biržai : Biržų sp.). – 16 p.

Bougaud, Emile. Šv. Eucharistija / vyskupas Bougaud ; išvertė Kaz. Grinkevičius. – [Panevėžys] : s. n., 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 38 p.

Buivydaitė, Bronė. Lapė-gudragalvė : 2-jų veiksmų pasaka vaikų teatrui / Bronė Buivydaitė. – [S. l. : [s. n., 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 28, [1] p.

Buivydaitė, Bronė. Mėlynas drugelis : 2-jų dalių pjesė vaikams / Bronė Buivydaitė. – Panevėžys : [s.n.], 1927 (Panevėžys : N.Feigenzono sp.). – 32 p.

Buivydaitė, Bronė. Skudučiai : [eilėraščiai] / Bronė Buivydaitė. – Panevėžys : s. n., 1933 (Panevėžys : "Bangos " sp.). – 119 p.

Buivydaitė, Bronė. Stebuklingoji radasta : 3 v. pasaka vaikų teatrui / Bronė Buivydaitė. – S. l. : S. n., 1934 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 42, [1] p.

Bury, John Bagnell. Historija minties laisvės / angliškai parašė J.B. Bury M. A., F. B. A. ; sulietuvino J. Šliupas. – Biržai : Biržų liaudies knygynas, 1923 (Biržai : Biržų sp.). – 179 p. 

Butkus, Petras. Ekskursija į Švediją / P. Butkus ; [red. G. Petkevičaitė, Konst. Jasiukaitis]. – [Panevėžys] : Panevėžio apskrities valdyba, 1924 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 46, [2] p.

Butvila, Vladislovas. Į darbą / Pijus Butenis. – [Panevėžys] : s. n., [1928] (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 16 p. - "Panevėžio balso" (1928 m. Nr. 49) priedas nr. 3

Butvila, Vladislovas. Ar bažnyčia remia mokslą? / P. Tautvila. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio raj., 1929 (Kaunas : "Žaibo" sp.). – 16 p.

Butvila, Vladislovas. Bažnyčia rūpinasi vargo žmonėmis / parašė K. V. B. – 2-asis leid. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 16 p.

Butvila, Vladislovas. Darykite atgailą / parašė K. V. B. - Panevėžys : KVC Panevėžio raj. ("Bangos" sp.), 1932. – 16 p.

Butvila, Vladislovas. Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. – Panevėžys : [s. n.], 1934 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 31, [1] p.

Butvila, Vladislovas. Katalikų rūpesčiai / parašė Pijus Butenis. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio raj., 1932 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 16 p.

Butvila, Vladislovas. Katalikų veikimas K.V.C. skyriuose / parašė kun. Vl. Butvila. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio raj., 1930 (Kaunas : "Šviesos" sp.). – 15, [1] p.

Butvila, Vladislovas. Ką katalikai turi žinoti apie moterystę / parašė A. Šablinskas. – Panevėžys : KVC Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 14, [1] p. 

Butvila, Vladislovas. Kelias į Kristaus karaliavimą / parašė A. Šablinskas. – Panevėžys : KVC Panevėžio raj. ("Bangos" sp.), 1931. – 16 p. 

Butvila, Vladislovas. Krikščionybė ir mokslas / A. Šablinskas. – [Panevėžys] : K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1933 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – [4] p.

Butvila, Vladislovas. Šventųjų mišių auka / parašė K.V.B. ­– Panevėžys : K.V.C. Panevėžio rajono, [1931] (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 31, [1] p. : iliustr. 

Butvila, Vladislovas. Tiesos fronte / K. V. Butvila. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio rajono v-ba, 1936 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 248 p. 

Chatkovskis, Vl. Viešpaties malda : aiškinamasis pamokslas (Šv. Jono iš Kanto oktavoje) / iš Vl. Chatkovskio vertė ir išleido Kaz. Grinkevičius. – S. l. : Kaz. Grinkevičius, 1937 (Panevėžys : "Bangos" sp.).– 32 p. 

Chrestomatija prieš "Aušros" gadynės dainių : su J. Vaižganto prakalba / surinko P. Gaučys ir V. Kamantauskas. – Kaunas : s. n., 1924 (Biržai : Biržų sp.). – 118 p.

Daugirdas, Tadas. Girkalnio užgavėnės : vienaveiksmis pavadinimas su dainomis ir šokiais / parašyta Tado Daugirdo. Tėtė pakliuvo : 1-no paveikslo juokai : (siužetas skolintas) / perdirbo T. Daugirdas. Idealis gyventojas : vienaveiksmis juokas / Vladimieras Peržynski's ; vertė ir suscenizavo Tadas Daugirdas. – Biržai : M. Yčo B-vės sp., 1913. – 32 p.

10 kovos metų : 1925-1935 : [prieštuberkuliozinė veikla]. – S. l. : Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrius, 1935 (Kaunas : "Varpo" sp.). – 36 p. : iliustr.

Heidelbergo katekizmas : (ištrauka ev. reformatų tikybos vaikams). – Biržai : Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1936 (Biržai : Biržų sp.). – 46, [1] p.

Galkis, Petras. Girių hetmonija : kriminalinis nuotykių romanas / Erūnas. – S. l. : s. n., 1931-1932 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – T. 1, d. 1 ir d. 2 įrištos kartu

Giesmės. – Panevėžys : Panevėžio katedra, 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 14 p.

Gipiškis, Pranas. Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis. – Zarasai : Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius, 1936 (Zarasai : E. Rozeno sp.). – 250 p., [7] iliustr. lap.

Graudūs verksmai / laisvai vertė T. D. 2-asis leid. – Panevėžys : Panevėžio katedra, 1937 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 16 p.

Jakubėnas, Povilas. Kunigaikštis Janušas Radvilas (1612-1655) / P. Jakubėnas. – Biržai : s. n., 1927 ([Biržai] : Biržų sp.). – 31 p.

Jansonas, H. Linų kultūra ir pluošto apdirbimas / dipl. ekonom. H. Jansonas. – [2-asis leid.]. – Biržai : Biržų žemės ūkio draugija, 1927 (Biržai : Biržų sp.). – 15, [1] p. : iliustr.

Kasperavičius, Jonas. Vargo šypsenos : [eilėraščiai] / Jonas Kasperavičius. – Panevėžys : L. M. K. J. "Vytis" S-gos Panevėžio draugovė, 1933 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 46, [2] p.

Kitų pėdomis / parinko ir išleido A. Liepinis. - Panevėžys : [s.n.], 1933-1939. – 3 d.
D. 1 : Gyvenimo pavyzdžiai. - 1933. - 402, [2] p.
D. 2 : Pavyzdžių rinkinys. – 1937. – [8], 374, [2] p.
D. 3 : Pavyzdžių rinkinys. – 1939. – 334, [2] p.

Klusis, Jokūbas. Pedagoginiai žaidimai / J. Klusis. – Seda ; Biržai : [s.n.], 1928 ([Biržai] : Biržų sp.). – 112 p. : iliustr.

Kozakevičius, Juozapas. Mūsų protėvių pėdomis : (lietuvių kilmės teorija) / Juozapas Kozakevičius. – Panevėžys : s. n., 1928 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 24, [2] p., įsk. virš., [1] iliustr. lap. : iliustr.

Kriauza, Albinas. Vaikai ir jų auginimas Kupiškio apylinkėje. – [S. l. : s. n.], 1943. – 64 p. 

Ladigienė, Stefanija. Moteris-apaštalas / St. L. – [Panevėžys] : K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, [1934] (Panevėžys : "Bangos" sp.). – [8] p.

Lembertas, Pranas. Saulėtekiai : [eilėraščiai] / Pr. Lemberis. – [S. l. : s. n.], [1935] (Biržai : Biržų sp.). – 79, [1] p. 

Liepa, Petras. Ar nori būti laimingas?! / P. Liepa. – [S. l. : s. n.], 1934 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 15, [1] p.

Liepinis, Augustinas. Kelią faktams! : į spaudos apaštalus / Byras. – Panevėžys, 1933 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 112 p.

Lipniūnas, Alfonsas. Penkių valstybių sostinėse : Įspūdžiai iš kelionės po Vakarų Europą : Su paveikslais / Kun Alf. Lipnickas. – Panevėžys : [s.n.], 1933 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 285, [5] p. : iliustr.

Lisenko-Konyč, Ivan. Alkanas Donžuanas : 1 v. komedijėlė / iš Lisenko-Konyčo vertė Matas Grigonis. – Panevėžys : [s.n.], 1936 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 16 p.

Loutil, Edmond. Pro katalikiškus akinius… : feljetonai / Pierre L'Ermite ; išversta iš prancūzų kalbos. – Panevėžys : s. n., 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 93, [1] p.

Machovka, Stepas. Mano ekonomika 1932-33 m. : ūkininkų užrašų knygelė / St. Machovka. – Panevėžys : S. n., 1932 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 48 p.

Maminas-Sibiriakas, Dmitrijus. Onelės pasakos / D. N. Mamino Sibiriako ; J. Lozoraitytės vertimas. – Biržai : Hypatia Yčienė, 1922 ([Biržai] : Biržų sp.). – 47 p.

Martynaitis, M. Deutsche Texte : als Manuskript gedruckt / M. Martynaitis. – Panevėžys : [Pedagoginio instituto stud. leidinys], 1939 (Panevėžys : Sp. "Vilnis"). – 57, [1] p.

Meterlinkas, Morisas. Sesuo Beatrisa ir Nekviestoji viešnia / Morisas Meterlinkas ; išvertė J. Kutra. – Biržai : "Mūza", 1924 (Biržai : Biržų spaustuvė). – 71 p.

Mūšos Dobilas : Panevėžio valstybinių gimnazijų kun. J. Lindės-Dobilo vardo "Meno kuopos" leidinys kuopos steigėjui ir jos sielai atminti. – Panevėžys : [Panevėžio valstybinių gimnazijų kun. J. Lindės-Dobilo vardo "Meno kuopa"], 1936 (Kaunas : "Vilniaus" sp.). – 111, [1] p., [3] portr. lap. : portr.

Naujojo Testamento auka, arba Šv. mišios. – Panevėžys : K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1935 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 63 p.

Naujokas, Antanas. Byrančios varpos / Ant. Kiliukas ; [viršelio dail. J. Kaminskas ; portreto reprodukcijos dail. S. Feigenzonas]. – [S. l. : s. n.], 1932 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 91, [3] p. : portr.

Paltarokas, Kazimieras. Panevėžio bažnyčios / V. K. P. – Panevėžys : [s.n.], 1936 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 39 p. : iliustr.

Paltarokas, Kazimieras. Vargo žmonių globėja / V. K. P. – 2-asis papild. leid. – Panevėžys : [K. V. C. Panevėžio rajono valdyba], 1937 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 28, [1] p. 

Paltarokas, Kazimieras. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas / [Kazimieras Paltarokas]. – Panevėžys : [s.n.], 1926-1940.
Kn. 3. – 1927. – 16 p.
Kn. 5. – 1928. – 14 p.
Kn. 6. – 1929. – 16 p.
Kn. 7. – 1930. – 16 p.
Kn. 9. – 1932. – 16 p.
Kn. 10. – 1933. – 16 p.
Kn. 11. – 1933. – 16 p.
Kn. 12. – 1934. – 15 p.
Kn. 15. – 1937. – 15 p.
Kn. 16. – 1938. – 15 p.
Kn. 17. – 1938. – 15 p.
Kn. 18. – 1940. – 15 p.
Kn. 19. – [1940]. – 16 p. 

Panevėžio apskrities savivaldybė, 1918-1938. – Panevėžys : Panevėžio apskrities valdyba, 1938 (Kaunas : "Vilties" sp.). – 30, [9] p. : iliustr.

Panevėžio kalendorius su radijo stočių lentele 1940 metams. – S. l. : J. Čiupas, 1940 (Šiauliai : "Spaudos" sp.). – [48] p.

Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. – Panevėžys : Eucharistinio kongreso komitetas, 1933 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 30, [2] p. : iliustr., portr.

Panevėžio vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų kasos įstatai / [patvirtino K. Paltarokas, Vl. Butvila]. – [Panevėžys] : s. n., [1932]. – [8] p., įsk. virš.

Pedagoginis metraštis. – 1937-1939. – 2 sąs.
Sąs. 1. – Klaipėda : Klaipėdos pedagoginis institutas, 1937 (Klaipėda : "Ryto" AB sp.). – 240 p., [2] iliustr. lap. : iliustr.
Sąs. 2 / red. J. Budzinskas. – Klaipėda ; Panevėžys : Panevėžio pedagoginis institutas, 1939 (Kaunas : "Varpo" AB sp.). – 267 p. : iliustr.

Petronis, Jonas. Gana alkoholio vergijos! / J. Petronis. – [Panevėžys] : K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, [1939] (Panevėžys : "Bangos" sp.). – [8] p.

Pirmasis Panevėžio vyskupijos sinodas. – Panevėžys : [s. n.], 1936 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 204 p.

Plentas Panevėžys-Ramygala. – [Panevėžys] : Panevėžio apskrities valdyba, 1936 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 15 p. : iliustr.

Prialgauskas, Henrikas. Drama miške : 4 veiksmų drama / Stasys Žemātis. – S. l. : s. n., 1926 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – [2], 43 p.

Prialgauskas, Henrikas. Lietuvos didvyriai : 4 veiksmų drama / Stasys Žematis. – 2-oji laida. – Biržai : L. Januševičiūtė, 1936 (Biržai : Biržų sp.). – 36 p.

Prialgauskas, Henrikas. Mirta Činčiberaitė, arba 15000 Lt. : 3 veiksmų komedija / Stasys Žematis. – 2-oji laida. – Biržai : s. n., 1935 (Biržai : Biržų sp.). – 36 p. 

Siaurųjų geležinkelių 1936 metų paprastųjų išlaidų apyskaita. – [Kaunas] : s. n., [1937]. – 32 p. 

Skautų šventės : Panevėžio I-osios D. L. K. Kęstučio skautų draugovės dešimties veikimo metų sukaktuvėms paminėti / [viršelyje ir tekste visi piešiniai skilt. Antano Gabrėno]. – Panevėžys : I-oji D. L. K. Kęstučio dr[augo]vė, 1930 (Kaunas : "Vilniaus" sp.). – 31, [1] p. : iliustr.

Šakenis, Konstantinas. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje : iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo / K. Šakenis. – Kaunas : Lietuvos istorijos draugija, 1935 (Kaunas : "Varpo" AB sp.). – IV, 188 p., [7] iliustr. lap., [1] žml. : iliustr.

Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1929 metais. – [Panevėžys : 1930] (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 16 p. : portr., iliustr.

Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1930 metais. – [Panevėžys : 1931] (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 12 p. : portr., iliustr., lent.

Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 šventaisiais metais. – Panevėžys : 1934 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 15, [1] p., įsk. virš. : iliustr.

Šis-tas iš pasaulinės prekybos historyjos / straipsnių rinkinys parupintas Jono Šliupo. – Biržai : s. n., 1922 (Biržai : Biržų sp.). – [4], 175 p.

Turgenevas, Ivanas. Rūdinas : XII skyrių romanas, su ėpilogu : (parašytas 1855 metais) / J. S. Turgėnėvas ; vertė ir leido P. Būtėnas. - Panevėžys : s. n., 1931 (Panevėžys : "Bangos" sp.). - 256 p.

Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. – [Panevėžys] : Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso komitetas, [1933] (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 31 p.

Vaitekūnas, Tadas. Jona : keturių veiksmų, penkių paveikslų drama / T. Vaitekūnas. – Panevėžys : [T.Vaitekūnas], 1932 (Panevėžys : N. Feigenzono sp.). – 66 p.

Visuotinės literatūros temininkas : mokinių rašinių rašymas / sudarė N. Antrenis. – Panevėžys : [s.n.], 1932 (Panevėžys : "Bangos" sp.). – 48p.

Žukaitis, Stepas. Panevėžio atvadavimas 1919 metais / S. Žukaitis. – Kaunas : Vyr. štabo sp[audos] ir šv[ietimo] skyrius, 1929 (Kaunas : Akc. "Spindulio" sp.). – 34, [1] p., [1] iliustr. lap. : portr., schem.

Gukovski, Konstantin. Городъ Поневежъ : краткiй историко-статистическiй очеркъ / К. Гуковскiй … [et al.]. – Ковна : Типографiя Губернскаго Правленiя, 1905. – 54 p. : lent.

Gukovski, Konstantin. Поневежский уезд / К. Гуковский. – Ковна : В Типографии Губернскаго Правления, 1898. – 143, [1] p.

Даўгяла, Дзмітрый Іванавіч (Dovgiallo, Dmitrij Ivanovič). Поневежская старина (1585-1587 г.) / Дм. Ив. Довгялло. – Вильна : Тип. Бр. Д. и Х. Яловцер, 1910. – 18 p.

Круковский, Адриан. Сборник отзывов о русских писателях : пособие при изучении отечественной литературы / Адр. Круковский. – Поневеж : Типо-литография З. А. Лурье, 1901. – 174, XIX p.

Informaciją parengė
Margarita Mašalienė
Virtualios bibliotekos skyrius
Tel.(8~45) 46 47 37